Index op:
Titel
Auteur
ISBN
Uitgever
Serie
Onderwerp
Rubriek
Regelmatig een
gratis nieuwsbrief?
Vul uw emailadres in

Voeg zelf
uitgaven toe
Snel bestellen

Duitse boeken
Engelse boeken
Franse boeken
Missie
Leverings-
voorwaarden
Disclaimer
© 1997-2008
Stapel.org
Vissersdijk Beneden 70
3319 GW Dordrecht
Nederland
Fax 078 6221149

info@stapel.org

Laatste wijziging:
26 juni 2008


 
Links:
Huren Dordrecht

Boekhandel

AccountantskantoorJohannes Multimedia
DVD bestellen
De Nieuwe Bijbel vertaling
Home
Stapel.org, een baken voor boeken

De apocalyptische Christus; W. Aalders
De apocalyptische Christus
volgens TeNaCh, Septuagint en Evangelie

Auteur: W. Aalders
Uitgever: Uitgeverij Groen - Jongbloed, Heerenveen
184 pagina�s / 301 gram
1e druk 2001
Trefwoord: Oude Testament, Tenach, Septuaginta, Evangelie, Eschatologie, bijbelvertaling.
NUR-code: 701
ISBN 9058292401

Prijs: € 17,99

Omschrijving
Het boek "De apocalyptische Christus" van dr. Aalders is een boek over de kanon - over de Bijbel dus. Zoals de titel laat zien spreekt de auteur als het over de kanon gaat bij voorkeur over TeNaCH, Septuagint en Evangelie. In de Kerk en daarbuiten is het gangbaar om een andere terminologie te gebruiken. Doorgaans spreken we over Oude en Nieuwe Testament. Dat heeft zijn goed recht. Wat dr. Aalders ons in zijn boek evenwel wil laten zien, is dat het bijbelonderzoek van de laatste twee eeuwen het ons toelaat om meer nuances aan te brengen in het spreken over de Bijbel. Dr. Aalders maakte dat reeds in vroegere publicaties duidelijk. We hoeven maar te denken aan zijn boek over het bijbelboek Job, dat in 1979 verscheen. De titel ervan luidt: Wet, Tragedie, Evangelie. Men kan gerust zeggen dat de ondertitel van het jongste boek daar sterke overeenkomst mee vertoont. TeNaCh staat voor Wet (in de vertaling van Martin Buber Weisung), Septuagint staat voor Tragedie. Alleen het woord Evangelie is hetzelfde gebleven. De TeNaCH De TeNaCH begint met de kapitale woorden "In den beginne schiep God de hemel en de aarde".

TeNaCH

De TeNaCH is in wet en profeten een wekroep die de herinnering wakker houdt aan dat begin, d.w.z. aan Gods scheppingsopenbaring, aan de scheppingsgerechtigheid en die de mensheid doet verlangen naar het herstel daarvan! De onvergankelijke betekenis van de TeNaCH bestaat daarin dat hij ons vanaf Genesis 1 in aanraking brengt met de dragende grond van de schepping, met de oerbeginselen waar de schepping op rust: de gerechtigheid van God. De TeNaCH begeleidt de dolende en zondige mensheid met haar openbaring van Gods schepping en Gods scheppingsbedoeling, met Gods roepstem tot de gevallen mens: Adam waar zijt gij!. Dit gebeurt in de eerste hoofdstukken van Genesis, die gaan over de schepping en de val. Het gebeurt in de geschiedenissen van de oertijd van de mensheid, die uitmondt in Noachs dagen en in die van Abraham, Iza�k, Jacob en Mozes. De TeNaCH verankert de mensheid weer in die oergeschiedenis, die zo nog zo dicht bij de scheppingsoorsprong leefde. Doordat de TeNaCh ons vertelt van de allervroegste geschiedenis van de ganse mensheid, waaruit ook het volk Isra�l ontsproten is, is ze van betekenis voor alle volkeren. De hele wereld wordt door de TeNaCH in aanraking gebracht met haar oorsprong. De TeNaCH bevat echter niet alleen de boeken van Mozes. Ze bevat ook de boeken die gaan over de geschiedenis van het volk Israel en in het bijzonder de profetische boeken, waarvan het boek Jesaja het hoogtepunt is. Wat het volk Israel als tragisch heimwee in zich omdroeg, wordt bij Jesaja tot een geweldig uitzicht voor Israel en alle volkeren: God zelf zal door alle verwikkelingen heen aan de mensheid Zijn heil doen zien. Zijn heilrijk koningschap zal uitmonden in herstel van de scheppingsglorie, waarin de hele mensheid zal delen! Jesaja's visioen en profetie heeft veel invloed gehad op de religieuze po�zie in het volk van Israel. Veel psalmen zijn gedrenkt in dit geloofsuitzicht. Men hoeft maar te denken aan psalm 2 en psalm 72.

De Septuagint

De Septuagint Naast de TeNaCH is er echter de Septuagint (LXX), de vertaling uit het Hebreeuws in het Grieks van de boeken die men in de TeNaCH aantreft en van andere boeken, die men er niet in aantreft. Deze Griekse vertaling is tot stand gekomen vanaf de derde eeuw voor Christus. Zeker is dat de stad Alexandri� in Egypte bij de totstandkoming ervan een zeer grote rol gespeeld heeft. De verstrooiing van de Joden in de hellenistische wereld maakte een dergelijke vertaling noodzakelijk, al was het alleen maar omdat veel Joden in de diaspora het Grieks als moedertaal hadden. De in het Hebreeuws geschreven boeken werden overgezet in het Grieks, de wereldtaal van toen. In zijn vorige boek De Septuagint, brug tussen Synagoge en Kerk maakte dr. Aalders duidelijk dat de vertaling in het Grieks meer was dan louter vertaling. In zijn jongste boek sluit hij bij dat oordeel aan. Het bijbelgrieks is taalscheppend geweest. Dit taalscheppende bestond niet zozeer in het scheppen van nieuwe woorden, maar veel meer in de betekenisverandering van woorden.

Lees verder...Bestelformulier:
Klik hier voor meer informatie of om dit artikel te bestellen.
Bent u op zoek naar andere boeken? Bij Stapel.org bent u op het juiste adres!
Uw boeken en Multi-Media bestelt u bij: Stapel.org, Multi-Media Verzendboekhandel